EDICTE. PUBLICITAT ACTES BAREMACIÓ PROGRAMES EMCUJU 2019 I EMPUJU 2019.

A les oficines municipals (Tauler d’edictes i ADL) podrà ser consultat pels candidatos/as interesados/as el resultat de l’acta de selecció dels programes EMCUJU i EMPUJU 2019 per un període de 5 dies hàbils a l’efecte de que les persones interessades puguen presentar davant de la Comissió de Baremació les reclamacions o al·legacions que estimen pertinents. El que es fa públic als efectes oportuns a Albuixech a 27 d’agost de 2019.