CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D'UNA AJUDA ECONÒMICA COMPLEMENTÀRIA ALS UNIVERSITARIS

ANUNCI. BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’UNA AJUDA ECONÒMICA COMPLEMENTÀRIA ALS UNIVERSITARIS D’ALBUIXECH QUE ES DESPLACEN PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS UNIVERSITARIS I PRACTIQUES FORMATIVES EN L’ESTRANGER.

Per Acord de la junta de govern local , en sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2018, s’aproven les bases per a la concessió d’ajuda econòmica complementària als universitaris d’Albuixech que es desplacen per a la realització d’estudis universitaris i practiques formatives en l’estranger.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, del 29 d’octubre al 12 de novembre de 2018, ambdós inclusivament, havent de presentar instància preferentment en el registre general de l’ajuntament, o per qualsevol dels mitjans previstos i establits en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015.

També pot presentar-se la documentació a través de la seu electrònica de l’ajuntament d’Albuixechhttp://albuixech.sedelectronica.es/info.0

Les bases de la presenta convocatòria es troben a disposició dels interesados/as en el dpto. de registre de l’ajuntament, tauler d’edictes de l’ajuntament i pagina web http://www.albuixech.es/.

Els successius anuncis relacionats amb esta convocatòria es publicaran en el tauler d’anuncis de l’ajuntament i en la web municipal http://www.albuixech.es/.

BECAS ERASMUS 2018-2019 PLAZO DEL 29.10. AL 12.11.2018