Presentación de candidaturas de entidades ciudadanas para formar parte del Consejo de Participación Ciudadana.

0
573

 

 • Les associacions i entitats ciutadanes que estiguen interessades podran presentar la seua candidatura  fins al pròxim 23 de febrer

Enllàc al tràmit telemàtic:

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18370&version=amp

+ Informacion Servei de Participació de la Ciutadania i de la Societat Civil  Passeig de l’Albereda, 16 – 46010 València  Tel.: 961922355

La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació ha obert aquest dilluns el termini per a la presentació de candidatures per a formar part del Consell Valencià de Participació. Amb este procés, el Govern valencià pretén impulsar este òrgan com un espai plural de diàleg entre la Generalitat i el teixit associatiu valencià.

L’objectiu és que “la majoria d’àmbits estiguen representats, per a que siga un Consell divers i plural”,  Es tracta,  de donar resposta a la riquesa i diversitat de les entitats ciutadanes.

El Consell de Participació Ciutadana naix com a òrgan consultiu de l’administració de la Generalitat Valenciana i com un espai obert i plural en matèria de participació cívica. Està adscrit a la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació i la seua principal funció serà la de promoure la participació ciutadana organitzada i l’associacionisme, afavorint la democràcia deliberativa i participativa per a millorar la transparència i el govern obert en l’àmbit de la Generalitat. També serà l’òrgan encarregat de debatre i arreplegar totes les propostes per a l’elaboració de la futura Llei de Participació Ciutadana. Està previst que entre en funcionament a la primavera d’enguany.

El termini per a presentar les candidatures per a formar part del Consell de Participació Ciutadana estarà obert fins el pròxim 23 de febrer.

Els criteris per a l’elecció de les candidatures es realitzarà seguint criteris de diversitat, paritat i proporcionalitat.

Es podran presentar totes les associacions i entitats ciutadanes que desenvolupen la seua activitat associativa en els següents àmbits sectorials:

– 1. Associacions veïnals: federacions, confederacions i associacions
de defensa dels drets de veïns i veïnes.
– 2. Cases regionals i federacions d’associacions d’altres comunitats
autònomes a la Comunitat Valenciana.
– 3. Entitats solidàries de voluntariat.
– 4. Coordinadores i organitzacions de defensa dels drets de les dones
en els àmbits públics i privats.
– 5. Coordinadores i organitzacions per la defensa dels drets dels col·lectius LGTBI i la diversitat sexual.
– 6. Plataformes i organitzacions en defensa del territori i el medi
ambient, i el patrimoni cultural.
– 7. Organitzacions i associacions de defensa i promoció dels drets de
les persones amb diversitat funcional.
– 8. Organitzacions i associacions d’atenció a persones amb problemes de salut que treballen per la millora de la qualitat de vida de les persones afectades i l’entorn familiar i social.
– 9. Entitats i organitzacions per la defensa dels drets de les persones immigrants, refugiades o les minories ètniques.
– 10. Entitats i organitzacions ciutadanes d’orientació confessional.

La presentació de les candidatures es realitzarà de forma telemàtica mitjançant la pàgina web de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

– Criteris de selecció de candidatures.-

 1. La directora general de Transparència i Participació seleccionarà les entitats ciutadanes que formaran part del Consell de Participació Ciutadana en representació del teixit associatiu atenent als principis de diversitat i representativitat sectorial i territorial. La decisió raonada es farà pública en el portal de Transparència de la Generalitat, “gva Oberta”, en un termini màxim de 15 dies després de la finalització del termini de presentació de candidatures.

Com a mínim, es designarà com a vocal a un o una representant d’entitats que desenrotllen la seua activitat en cada un dels àmbits sectorials enumerats en l’article 10 del decret.

 1. Es tindrà en compte la incidència de l’acció de l’entitat que presenta la candidatura, en un o més dels àmbits d’actuació definits. El sistema d’avals permetrà avaluar el reconeixement i representativitat de l’organització candidata.
 2. La diversitat territorial es tindrà en compte a l’hora de fer la selecció de manera que les tres províncies hauran d’estar representades, a través d’entitats d’àmbit territorial supramunicipal (comarcal, provincial, autonòmic).

Esperem que esta informació els siga d’utilitat.

………………………………

CIRCULAR difusión procedimiento presentación candidaturas de entidades ciudadanas para formar parte del Consejo de Participación Ciudadana de la C.V.

El 22 de diciembre de 2016 se ha publicado en el DOGV el Decreto 190/2016, de 16 de diciembre, del Consejo por el que se regula el Consejo de Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana, creado en el artículo 49 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana, donde se establece como órgano consultivo de la administración de la Generalitat, con la finalidad de impulsar la encuentro entre la Generalitat, la sociedad civil y la ciudadanía.

Según establece el artículo 10 de el mencionado decreto, el conjunto de las vocalías ostentadas por representantes de entidades ciudadanas dará respuesta a la riqueza y diversidad del tejido asociativo valenciano. Como mínimo, se designará como vocal, a un o una representante de entidades que desarrollan su actividad asociativa en los siguientes ámbitos sectoriales:

 1. Asociaciones vecinales: federaciones, confederaciones y asociaciones de defensa de los derechos de vecinos y vecinas.
 2. Casas regionales y federaciones de asociaciones de otras comunidades autónomas en la Comunidad Valenciana.
 3. Entidades solidarias de voluntariado.
 4. Coordinadoras y organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres en los ámbitos públicos y privados.
 5. Coordinadoras y organizaciones por la defensa de los derechos de los colectivos LGTBI y la diversidad sexual.
 6. Plataformas y organizaciones en defensa del territorio y el medio ambiente, y el patrimonio cultural.
 7. Organizaciones y asociaciones de defensa y promoción de los derechos de las personas con diversidad funcional.
 8. Organizaciones y asociaciones de atención a personas con problemas de salud que trabajan por la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas y el entorno familiar y social.
 9. Entidades y organizaciones por la defensa de los derechos de las personas inmigrantes, refugiadas y/o las minorías étnicas.
 10. Entidades y organizaciones ciudadanas de orientación confesional.

-Presentación de candidaturas.-

Las entidades que desean formar parte del Consejo de Participación Ciudadana deberán presentar su candidatura de conformidad con las siguientes INSTRUCCIONES:

 1. La candidatura podrá estar formada por una o dos organizaciones de manera conjunta y se presentará a través de un procedimiento EXCLUSIVAMENTE telemático disponible en la página web de la dirección general competente en materia de participación ciudadana. Asimismo, tanto el procedimiento y, por tanto, los modelos de solicitud y otra documentación a aportar, serán publicados en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

Enlace al trámite telemático:

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18370&version=amp

 1. El órgano de gobierno de cada entidad deberá, mediante un acuerdo, autorizar la presentación de la candidatura, designando las personas que formarán parte de la misma.
 2. Las candidaturas incluirán el nombre de dos personas, un hombre y una mujer, a los efectos de garantizar el principio de paridad de género en la composición del Consejo de Participación Ciudadana. En caso de que la candidatura sea conjunta, cada una de las organizaciones designará a una de las dos personas garantizando siempre el principio anteriormente citado.
 3. Las candidaturas se presentarán avaladas por otros entidades, federaciones, confederaciones o plataformas cívicas. Los avales se formalizarán mediante un acuerdo del órgano de gobierno de la entidad avaladora donde consto manifestación expresa de prestar su apoyo a la correspondiente candidatura, así como la siguiente información: finalidad u objeto de la entidad avaladora y ámbito territorial de actuación.
 4. El plazo para presentar las candidaturas será de un mes natural, a partir de la habilitación del procedimiento telemático de presentación de candidaturas en la web de conselleria competente en materia de participación ciudadana. El plazo ha empezado el 23 de enero y acaba el 23 de febrero de 2017.

-Criterios de selección de candidaturas.-

 1. La directora general de Transparencia y Participación seleccionará las entidades ciudadanas que formarán parte del Consejo de Participación Ciudadana en representación del tejido asociativo atendiendo a los principios de diversidad y representatividad sectorial y territorial. La decisión razonada se hará pública en el portal de Transparencia de la Generalitat, “gva Abierta”, en un plazo máximo de 15 días después de la finalización del plazo de presentación de candidaturas.

Como mínimo, se designará como vocal a un o una representando de entidades que desarrollan su actividad en cada uno de los ámbitos sectoriales enumerados en el artículo 10 del decreto.

 1. Se tendrá en cuenta la incidencia de la acción de la entidad que presenta la candidatura, en uno o más de los ámbitos de actuación definidos. El sistema de avales permitirá evaluar el reconocimiento y representatividad de la organización candidata.
 2. La diversidad territorial se tendrá en cuenta a la hora de hacer la selección de manera que las tres provincias deberán estar representadas, a través de entidades de ámbito territorial supramunicipal (comarcal, provincial, autonómico).

Esperamos que esta información los sea de utilidad.

+ Información Servei de Participació de la Ciutadania i de la Societat Civil  Passeig de l’Albereda, 16 – 46010 València  Tel.: 961922355

SIN COMENTARIOS